Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

HelpDental s.r.o., Nad Rybníkem 1449, 68605, IČO 29373841 je zdravotnické zařízení, jehož hlavním úkolem je zajišťování odborné stomatologické péče obyvatel. V rámci zajišťování svých činností provádí ordinace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. vedení zdravotnické dokumentace,
 2. vykazování úkonů zdravotním pojišťovnám,
 3. vyúčtování nehrazených zdravotních služeb,
 4. vedení evidence o hospodaření,
 5. pracovněprávní a mzdová agenda,
 6. organizování zdravotních služeb,
 7. ochrana majetku,
 8. konzultace,
 9. stáže
Informace o zpracování osobních údajů:
 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 2. Právním základem pro zpracování údajů o zdravotním stavu je podle čl. 9. odst. 2 písm. h) GDPR nezbytnost pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem.
 3. Příjemci osobních údajů jsou další zdravotnická zařízení, do nichž byli pacienti předáni a zdravotní pojišťovny ošetřovaných pacientů.
 4. Při zpracování osobních údajů v ordinaci nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné),
  3. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  4. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ordinacii poskytl/a,
  5. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči ordinaci uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.
 9. Referent pro ochranu osobních údajů:
  1. MUDr. Martin Pačka
  2. Františkánská 163, Uherské Hradiště 686 01, 572 549 752
Kde nás najdete?
 • MUDr. Martin Pačka
 • Františkánská 163
 • 686 01 Uherské Hradiště
+420 572 549 752