Implantáty

V  oblasti dentální implantologie poskytujeme kompletní ošetření. Vedle zavedení zubních implantátů a jejich kompletního protetického ošetření provádíme i veškeré přípravné implantologické výkony jako jsou metody směřující ke zvětšení nedostatečného objemu kosti v místě plánované implantace a výkony směřující ke zvětšení nebo přetvarování nedostatečného objemu měkkých tkání v okolí implantátu (tzv.červená estetika).

 

Mezi nejčastější situace, kdy využíváme zubní implantáty, patří náhrada jednoho či více zubů v zadním úseku (obvykle stav po ztrátě zubu v důsledku komplikace kazu), náhrada jednoho či více zubů v předním viditelném úseku (obvykle stav po ztrátě zubu v důsledku úrazu nebo nezaložení zárodku zubu) a ošetření bezzubých čelistí.

 

Jaké používáme implantáty
Používáme dva typy kvalitních šroubových dentálních implantátů. Nejčastějším námi používaným implantátem je český implantát Impladent. Patří mezi uznávané implantáty v celé Evropě. Mezi hlavní výhody tohoto implantátu patří vedle jeho vysoké spolehlivosti, zkrácení hojícího období  až o polovinu, v určitých situacích možnost okamžitého zatížení ,také na naše poměry příznivá cena. Tento implantát je bezpochyby nejúspěšnějším a nejvíce používaným tuzemským implantátem.Druhým  typem  implantátu, který používáme v naší praxi, jsou implantáty slovenského výrobce.Jedná se o jednoduchý implantační systém,který lze doporučit jako ekonomickou alternativu ošetření.Dále v naší praxi používáme kvalitní čepelkové implantáty, určené hlavně do těch oblastí čelistních kostí, které nemají dostatečnou nabídku kostní tkáně potřebnou k dobrému zavedení šroubových implantátů.
 
Cena zubního implantátu

Je velmi obtížné stanovit obecně celkovou cenu za ošetření zubním implantátem, protože cena kolísá v závislosti na dané situaci u daného pacienta. V rámci jednoho typu implantátu existuje řada variant a to nejenom fixtury implantátu (nitrokostní části), ale i protetické dostavby a korunky. 

Také záleží na tom, zda je třeba provádět přípravné výkony k implantaci a pokud ano, tak jaké. Ošetření ve viditelné oblasti chrupu je náročnější a tedy dražší, než ošetření v zadních úsecích chrupu. Obecně lze ale říci, že cena za zavedení jednoho implantátu (zahrnuje jak implantát, tak vlastní zavedení) je u českého  implantátu Impladent  v základním provedení cca 9.000,- a u slovenského implantátu cca 7.500,-Kč. Tato cena nezahrnuje zhotovení protetické korunky na implantát. Zde existuje opět řada variant od korunky kompozitní cementované, přes šroubované korunky metalokeramické až po korunku celokeramickou. Cena zde začíná na cca 3500,-Kč. Před zahájením léčby je s každým pacientem očekávaná cena za ošetření zubním implantátem detailně prodiskutována a každý pacient je písemně s touto cenou seznámen.

 

Obecné informace

Využití zubních implantátů k náhradě chybějících zubů je dnes považováno za velmi spolehlivou metodu, která – na rozdíl od klasického řešení můstkem a zejména snímací náhradou – svou podstatou nejvíce připomíná vlastní zub pacienta. Jedná se o metodu, jejíž úspěšnost je již dlouhodobě prověřena (ve světě od 80.let, u nás od 90.let 20.stol.) a kde lze předpokládat úspěšnost více než 95% v dolní čelisti a více než 90% v horní čelisti po hodnocení po více než 10 letech funkce. Takto vysokou úspěšnost nevykazuje žádný jiný způsob náhrady chybějícího zubu (fixní můstek nebo snímací náhrada). 

Lze konstatovat, že využití zubních implantátů nejvíce ovlivnilo zubní lékařství v posledních desetiletích a že dnešní moderní stomatologie se bez využití dentálních implantátů neobejde.

 

Výhody náhrady chybějícího zubu zubním implantátem jsou zejména:
 
1) dlouhodobá úspěšnost implantátů převyšuje úspěšnost jiných způsobů ošetření
2) ve většině případů lze pomocí implantátů dosáhnout lepšího estetického výsledku ošetření než klasickým způsobem ošetření
3) fixní náhrada kotvená implantátem je pacientem podstatně lépe vnímána než náhrada snímací
4) při využití zubního implantátu není třeba obrousit zuby v okolí defektu, tak jako je tomu při ošetření fixním můstkem i částečnou snímací náhradou
5) zubní implantát podobně jako zub přenáší na kost ve svém okolí tlaky, které působí příznivě na tuto kost a zabraňují rezorbci (úbytku) kosti z nečinnosti, ke které v těchto místech dochází jak pod mezičlenem fixního můstku, tak zejména pod sedlem snímací náhrady. U snímacích náhrad se ještě přidávají negativní tlaky způsobené snímací náhradou.
 
 
K dosažení dlouhodobého léčebného úspěchu při využití zubních implantátů je třeba splnit určité předpoklady úspěchu. Pacient by neměl trpět některou závažnou chorobou, zejména ne metabolickou a neměl by být silný kuřák. V dutině ústní pacienta by neměla být přítomna masivní infekce, zejména ne těžká neléčená parodontitida. Pacient by měl mít dobrou úroveň ústní hygieny. V místě plánované implantace by měl být dostatečný objem kvalitní kosti, tedy v optimálním případě kosti po předcházející extrakci zhojené a bez přítomnosti zbytků zánětlivé tkáně, zbytků kořene zubu nebo cizího tělesa.
 
Ošetření pomocí zubních implantátů lze rozdělit do několika fází. První fází je vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu ošetření. Toto je velmi důležitá fáze, kterou nelze řešit ani telefonicky ani např.zasláním rtg snímku. Pečlivé vyšetření celé dutiny ústní, detailní zhodnocení situace v místě implantace, vysvětlení jiných možných způsobů léčby, popis průběhu léčby, upozornění na možná rizika a také odhad ceny ošetření jsou nezbytnými předpoklady správného provedení přípravy pacienta k implantaci.
 
Druhou fází ošetření je zavedení nitrokostní části implantátu (tzv.fixtury), tedy umělého kořene, který se posléze stane kotevním prvkem budoucí náhrady zubu nebo zubů. Vlastní zavedení fixtury se provádí v naprosté většině případů v místním znecitlivění, je pro pacienta minimální zátěží, zhruba na úrovni jednoduchého vytržení zubu. Po zavedení fixtury následuje hojící období, které trvá v závislosti na dané situaci 1,5 až 6 měsíců a ve kterém je fixtura nezatížena, tedy není ještě zhotovena vlastní korunka implantátu. V dnešní době se stále více prosazuje postup okamžitého zatížení implantátu. V těchto případech je prakticky ihned po zavedení fixtury zhotovena provizorní korunka na implantát. Tento postup lze však využít pouze v určitých případech a vykazuje vyšší procento komplikací v porovnání s klasickým postupem s 1,5 až 6 měsíčním vhojovacím obdobím.
 
Třetí fází ošetření je zhotovení protetické korunky implantátu. Do fixtury se fixuje protetický díl implantátu, provádí se otisk implantátu speciální otiskovací technikou a v laboratoři je zhotovena korunka na implantát. Tato korunka může být buď cementovaná (podobně jako normální korunka na vlastní zub) a nebo přišroubovaná. 
 
Poslední a neodmyslitelnou fází ošetření zubními implantáty je fáze tzv. recallu, tj. dlouhodobých kontrol implantátu. Je velmi důležité, aby se po ukončení ošetření zubním implantátem alespoň jednou za rok pacient dostavil ke kontrole stavu implantátu. Tímto způsobem lze předejít vzniku závažnější komplikace včasným zjištěním drobného a zpočátku pro pacienta bezvýznamného problému. V této fázi provádíme kontrolu jak vlastního implantátu (fixtury), tak i protetické korunky implantátu a stavu tvrdých i měkkých tkání kolem implantátu. 
© Všechna práva vyhrazena
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.